web:
KATSUYOSHI KAMEDA
<ARTWORKS/Radymade>
http://katsuyoshi-kameda.com