KATSUYOSHI KAMEDA DJANGO EPI-DE-MIC​ / DJANDO ApoLogy

 

KATSUYOSHI KAMEDA DJANGO EPI-DE-MIC​ / DJANDO ApoLogy

 

KATSUYOSHI KAMEDA DJANGO EPI-DE-MIC​ / DJANDO ApoLogy

 

KATSUYOSHI KAMEDA DJANGO EPI-DE-MIC​ / DJANDO ApoLogy

 

KATSUYOSHI KAMEDA DJANGO EPI-DE-MIC​ / DJANDO ApoLogy

 

 

KATSUYOSHI KAMEDA DJANGO EPI-DE-MIC​ / DJANDO ApoLogy

 

 

 

 

 

EXHIBITION

POST LIVING ROOM

Hikarie 8F [ 8/02/ CUBE 1,2,3 ]

ITTA YODA / KATSUYOSHI KAMEDA

TAIYO KIMURA / TAKASHI KUNITANI

THE COPY TRAVELERS / 

DAISUKE MOTOGI